Statuten Eksplosion ‘71

Artikel : 1 Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam “HV Eksplosion ’71 “ en is gevestigd te Tegelen.

Artikel : 2 Oprichting

De vereniging is op 26 februari 1971 opgericht te Tegelen.

Artikel : 3 Doel

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het handbalspel.

Artikel : 4

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en het spelen van wedstrijden en voorts door andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel kunnen bevorderen.

Artikel : 5 Leden
 1. De vereniging bestaat uit:
  • Werkende leden
  • Ereleden
  • Leden van Verdienste
  • Ondersteunende leden
 2. Werkende leden zijn vrouwelijke of mannelijke personen, die 6 jaar of ouder zijn en die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen of enige functie in de vereniging te bekleden.
 3. Voor de bepaling van de categorie tot welke een lid behoort zullen de richtlijnen van het N.H.V. gehanteerd worden.
 4. Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of tenminste 10 stemgerechtigde leden door de algemene vergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.
 5. Ondersteunende leden zijn vrouwelijke of mannelijke leden, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen.
Artikel : 6 Aanvang en einde lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap vangt aan bij de inschrijving als zodanig door het bestuur.
 2. Het lidmaatschap eindigt door:
  • Overlijden
  • Schriftelijke opzegging aan het bestuur, met in achtneming van een termijn van één maand voor het verstrijken van het lopende kwartaal.
  • Royement door het bestuur wegens wanbetaling.
  • Royement om andere redenen door de algemene vergadering.
Artikel : 7 Bestuur
 1. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.
 2. Het bestuur wordt door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste uit vijf stemgerechtigde leden.
 3. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte en kan deze macht overdragen aan een of meer van zijn meerderjarige leden.
Artikel : 8 Verenigingsjaar
 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 Juli t/m 30 Juni.

Artikel : 9 Vergaderingen

 1. De vergaderingen worden verdeeld in:
  • Algemene vergaderingen, welke tenminste eenmaal per jaar worden gehouden.
  • Bestuursvergaderingen.
  • Andere vergaderingen.
 2. De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit. Een algemene vergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden de presentielijst heeft getekend.
 3. Besluiten worden, behoudens het bepaalde in de art. 5 sub 4, 13 en 14 bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen.
Artikel : 10 Stemrecht
 1. Het stemrecht op de vergadering berust bij de leden van 18 jaar en ouder.
Artikel : 11 Geldmiddelen
 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
  • Contributie van de werkende leden.
  • Contributie van de ondersteunende leden.
  • Andere inkomsten.
Artikel : 12 Huishoudelijk reglement
 1. Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de bepalingen van deze statuten, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden der vereniging.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld en zonodig gewijzigd, waarbij niet in strijd met deze statuten mag worden gehandeld.
Artikel : 13 Wijziging statuten
 1. Een voorstel tot wijziging van deze statuten kan slechts in een algemene vergadering worden behandeld.
 2. Het behoeft om te worden aangenomen, een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel : 14 Ontbinding
 1. Een voorstel tot ontbinding der vereniging kan alleen in een algemene vergadering, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, worden behandeld.
 2. Het behoeft, om te worden aangenomen, een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 3. In geval van ontbinding wordt over de bezittingen der vereniging beschikt op de door de algemene vergadering vast te stellen wijze, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 17 oktober 2007.