Huishoudelijk reglement

Algemeen

Artikel 1, algemene bepalingen
 1. De vereniging genaamd HV Eksplosion ‘71, Handbal is een dynamische sport met gebruikmaking van heel je lichaam en tal van vaardigheden. Handbal, echt een sport voor sportieve en enthousiaste mensen, die soms ook tegen een stootje moeten kunnen.te opgericht op 26-02-1971, en is gevestigd te Tegelen.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging HV Eksplosion ’71.
Artikel 2, tenue en clubkleuren
 1. Leden zijn verplicht deel te nemen aan het tenue fonds.
 2. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit de volgende (club)kleuren, Shirt: Blauw Broek: Blauw of Zwart.
 3. De via sponsoren aan te schaffen tenues moeten aan de door de vereniging gestelde eisen voldoen (zie art.2 lid.2).
 4. De officiële tenues dienen gedragen te worden bij alle wedstrijden en toernooien waarbij de teams voor de vereniging uitkomen. De enige uitzondering hierop zijn de uitwedstrijden waarbij de tegenstander in vergelijkbare kleuren speelt.
Artikel 3, rechten en plichten van leden
 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. Beiden zijn tevens op de website van de vereniging na te lezen.
 2. Zij hebben recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht op vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is verplicht deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid, dat het voorstel, de klacht of wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun persoonlijke gegevens (b.v. adreswijziging).
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van contributie.
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede de voorschriften van de sportbond waar het lid bij aangesloten is.
 8. Bij het aangaan van het lidmaatschap van HV Eksplosion ‘71 verplicht het spelende lid, zich tevens tot het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging, wat deze werkzaamheden inhouden kan men lezen in bijlage A.
Artikel 4, het bestuur
 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal met minimaal 5 en maximaal 7 stemgerechtigde leden, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, de bestuursleden dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.
 2. De leden van het bestuur worden tijdens de algemene ledenvergadering gekozen. De voorzitter wordt rechtstreeks tijdens de algemene ledenvergadering in de functie gekozen.
 3. De leden van het bestuur worden voor een periode van 2 jaar gekozen. In de even jaren treedt de helft min een van de bestuursleden af, de overgebleven leden treden dan in het opvolgende oneven jaar af, een en ander volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
 4. De onderlinge vervanging van bestuursleden (en de daarbij behorende taken) bij ziekte of eventuele andere voorkomende oorzaken, wordt bij bestuursbesluit geregeld.

Artikel 5, het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester (of een ander door het centraal bestuur aan te wijzen bestuurslid) vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  • Geeft leiding aan de gehele vereniging.
  • Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij/zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  • Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze indien nodig evenals de ingekomen stukken te archiveren.
  • Heeft de verantwoordelijkheid over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd.
  • Voor de uitvoering van de taken kan hij andere personen betrekken (uitbesteden).
  • Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen.
  • Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen.
  • Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester:
  • Beheert de gelden van de vereniging.
  • Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven.
  • Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
  • Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren.
  • Brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit (in woord en schrift) over de financiën van het afgelopen boekingsjaar en een begroting voor het komende boekingsjaar.
Artikel 6, Stemmingen
 1. Uitsluitend leden die op een algemene ledenvergadering de presentie lijst getekend hebben zijn stemgerechtigd.
 2. Voor zover er in de statuten of huishoudelijk regelement niet anders is beschreven, worden besluiten genomen en personen benoemd met de stemmen van de helft plus een van de aanwezige leden.
 3. Het stemmen over personen dient ten alle tijden schriftelijk te gebeuren, het stemmen over zaken geschied met hand opsteken tenzij het bestuur of de vergadering een schriftelijke stemming nodig acht.
 4. De voorzitter wijst 3 leden aan, die de commissie van stemopneming vormen.
 5. De commissie van stemopneming beslist over de geldigheid van de stembriefjes, niet geldige stembriefjes zijn briefjes die blanco zijn, een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen of andere namen vermelden dan de als kandidaat gestelde persoon.
 6. Bij staking van de stemming over zaken beslist de voorzitter, bij staking van de stemming over personen vindt eerst herstemming plaats over de betreffend kandidaat(en), staken de stemmen dan nog moet er een hernieuwde stemming plaats vinden over de beschikbare kandidaat(en).
 7. Indien na de stemming de gekozen kandidaat voor de benoeming bedankt (te weinig vertrouwen van de leden), vindt er een hernieuwde stemming plaats over de nog resterende beschikbare kandidaat(en).
Artikel 7, Kascommissie
 1. Tijdens de algemene ledenvergadering worden zoals benoemd in art. 9.2 van de statuten, leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve lid, het reserve lid zal het opvolgende jaar in de kascommissie plaats nemen.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het financieel beheer van de penningmeester. Zij is verplicht tenminste eenmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester in te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie het financiële begrotingsjaar goedkeurt zal zij de penningmeester op de algemene ledenvergadering dechargeren.
 5. De kascommissie is bevoegd om aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.
Artikel 8, overige commissies
 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub) commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, dagelijks bestuur, algemene ledenvergadering en de commissies.
 2. Er zijn in principe 3 vaste commissies, te weten:
  • Activiteitencommissie
  • Technische commissie
  • Sponsoring commissie
 3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement, zie bijlage B.
 4. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.
 6. Er heeft minimaal een bestuurslid zitting in elke vaste commissie.
Artikel 9, straffen
 1. Het bestuur acht zodanig handelen of nalaten strafbaar, welke in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, als wel handelingen waardoor de belangen van de vereniging geschaad worden.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een lid van de vereniging wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de sportbond wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep dient binnen 3 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene ledenvergadering middels een aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
Artikel 10, Vergaderingen
 1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats tussen 1 oktober en 31 december. Dag, uur en plaats worden vastgesteld door het bestuur. Tenminste twee weken voor de algemene ledenvergadering worden de leden door de secretaris middels schriftelijk kennisgeving opgeroepen voor deze vergadering, de oproep bevat de plaats, het tijdstip en de agenda van de vergadering.
Artikel 11, Buitengewone algemene ledenvergadering
 1. Behalve de verplichte jaarlijkse algemene vergadering wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering belegd:
  • In geval het bestuur dit in het belang van de vereniging nodig acht.
  • Een schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden welke bij het bestuur worden ingediend. In dat geval dient de vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.
Artikel 12, evaluatie
 1. Bij aanvang van de nieuwe competitie organiseert het bestuur van de vereniging een bijeenkomst voor de ouders van de jeugdleden t/m de A-jeugd.
 2. De evaluatie aan het einde van de competitie wordt georganiseerd door de TC, waarbij op verzoek van TC en/of ouders van leden een bestuurslid aanwezig zal zijn.
Artikel 13, trainingen en wedstrijden
 1. Ieder lid dat competitie speelt behoort tijdens de training en wedstrijd aanwezig te zijn.
Artikel 14, Team reglementen
 1. Bestuur stelt in samenspraak met de TC een basis team regelement op, dit regelement geldt voor alle jeugdteams t/m de A-jeugd.
 2. De trainer/begeleider van elk team mogen en kunnen hier per team aanvullingen op doen, de basis blijft echter het door het bestuur en TC samengesteld regelement.
 3. Ouders worden geacht het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien te verzorgen, dit kunnen ze zelf onderling regelen, uiteraard mag ook de trainer/begeleider een schema opstellen wat dan gevolgd dient te worden.
 4. Indien de ouders van een speler door omstandigheden niet aan het vervoer naar wedstrijden en toernooien kunnen deelnemen is het wenselijk dat er onderling afspraken gemaakt worden om dit op de een of andere manier te compenseren.

Huis- en gedragsregels

Artikel 15, fair play
 1. Iedere verenigingslid dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leider(s), trainer en publiek.
 2. Van de verengingsleden van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat zij een voorbeeld functie vervullen t.o.v. de jeugdleden m.b.t. het fair play en fatsoenlijk gedrag.
Artikel 16, gedrag in kleedkamers
 1. Gedraag je in de kleedkamers zowel voor als na de training. Niet altijd kan een trainer of leider erbij zijn. Dus niet langer in de kleedkamer blijven dan nodig is. Daarnaast geldt ‘potje breken, potje betalen.
 2. Het is verboden om niet-leden tijdens trainingen en wedstrijden mee te nemen in de kleedkamers. Ook is het verboden om in de kleedkamers alcoholhoudende dranken te nuttigen en/of te roken.
 3. Laat de kleedkamers en douches na het gebruik netjes achter.
 4. Het gebruik van de kleedkamer voor of na de training of wedstrijd is gelimiteerd op maximaal een half uur.

Wijzigingen en slot bepaling

Artikel 17, slotbepalingen
 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan dit huishoudelijk reglement.
 2. Na vaststelling van het (gewijzigde) reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden onmiddellijk in werking na goedkeuring door de algemene ledenvergadering..
 4. Alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur.

Bijlage A:

Werkzaamheden voor de spelende leden (man/vrouw) van de vereniging.

Jeugdleden tot 16 jaar:

 • Mandarijnen verkoop actie.
 • Gehandicapten sport actie.
 • Door het bestuur aangewezen activiteiten.

Jeugdleden van 16 tot 18 jaar:

 • Mandarijnen verkoop actie.
 • Gehandicapten sport actie.
 • Wedstrijdtafel.
 • Volgen van de basiscursus HS1 scheidsrechter.
 • Door het bestuur aangewezen activiteiten.
 • Begeleiden jeugd team.

Senior leden van 18 jaar en ouder:

 • Papier ophalen.
 • Wedstrijdtafel.
 • Volgen van de basiscursus HS1 scheidsrechter.
 • Indien door bestuur gewenst het volgen van de gevorderde scheidsrechter HS2 cursus voor senioren teams.
 • Door het bestuur aangewezen activiteiten.

Met name van elk spelend lid van 18 jaar en ouder in onze vereniging wordt verwacht dat ze zich op de een of andere manier nuttig maken voor de vereniging, zonder deze helpende handen kan de vereniging in deze vorm niet blijven bestaan, de vereniging is van de leden en deze bepalen mede met hun inzet of wij als vereniging een goede toekomst tegemoet kunnen zien.

Bijlage B:

Bevoegdheden en werkwijze van de diverse commissies

Dit moet in samenspraak met de commissies nog uitgewerkt worden, dit is geen taak van uitsluitend het bestuur, we zijn blij dat er een aantal personen binnen onze vereniging zitting hebben genomen in diverse commissies, deze vrijwilligers zijn voor een vereniging als de onze zeer belangrijk. Het is dan ook normaal dat je met deze personen de werkwijze en bevoegdheden van hun commissie uitvoerig bespreekt.